نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

چهره عمومی شهر

در یک جامعه دینی، دین اصلی ترین بعد هویتی است. به نحوی که بستر و زمینه فرهنگی و اجتماعی و نیز نمادها و ظواهر و سبک زیست  مردم آن جامعه صبغه دینی دارد. از این رو مردم تلاش می کنند تا زیست بوم فرهنگی و اجتماعی خود را هر چه دینی تر نمایند. در شهرهای مذهبی فعالیت های مردمی جهت دینی کردن فضای شهر، برپایی آیین ها و مناسک و تعظیم شعائر و تجلی جلوه های مذهبی در خیابان ها و سر در مغازه ها و حتی نوع پوشش و رفتار و ارتباطات به خوبی نمایان است.

با این مقدمه گذری بر فضای عمومی شهر یاسوج ما را با واقعیت های تلخی آشنا می کند.

  • مهدی دلبند